ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 : “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง”"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ดาวน์โหลดได้ที่นี่


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 10 พ.ย. 2563

(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 02 ธ.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 23 มี.ค. 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 09 ต.ค. 2561

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 04 มิ.ย. 2561

ดูทั้งหมด

การรับสมัครงาน ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

View RSS feed

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ
กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน

แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 12 พ.ค. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (Flowchart)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


ผลการดำเนินงานสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 26 มี.ค. 2563


ดูทั้งหมด

รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 21 ต.ค. 2563


ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 24 พ.ย. 2563


รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 05 ต.ค. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


ดูทั้งหมด

แบบก่อสร้างและประมาณราคา ของศูนย์สนับสนุนริการสุขภาพที่ 1

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 05 ต.ค. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานมาตรฐานอาคารและภาพแวดล้อม ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 13 พ.ค. 2563


มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (FLOWCHART)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


แผนผังบริเวณรวมโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 1 MasterPlan ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 20 ต.ค. 2563


ดูทั้งหมด

Link ในการให้บริการ e-Services งานบริการของรัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (FLOWCHART)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


การเปิดรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 01 เม.ย. 2563


ดูทั้งหมด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 25 พ.ย. 2563คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2563

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 20 ธ.ค. 2562ดูทั้งหมด

รายงานงบทดลองรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 2563


คำสั่งหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 04 พ.ย. 2563


รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 ก.ย. 2563


ITA การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับหน่วยงาน ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. 2563


ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


แนวทางการพัฒนา "ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข"

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 23 ก.ย. 2563


PPE และ N95 สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 24 เม.ย. 2563


แนวทางการปรับปรุงพื้นที่รักษาผู้ป่วยที่มีอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 03 เม.ย. 2563ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 010835 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560