ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 : “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง”"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 นำโดย นายสันติ วงค์ดาว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์และตรวจสอบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหว


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 13 พ.ย. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 10 พ.ย. 2563

(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 02 ธ.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 23 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

การรับสมัครงาน ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

View RSS feed

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ
กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2564


แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 12 พ.ค. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (Flowchart)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


ดูทั้งหมด

แผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2564รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 12 ม.ค. 2564


ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 21 ก.พ. 2564


ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2564


แบบก่อสร้างและประมาณราคา ของศูนย์สนับสนุนริการสุขภาพที่ 1

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 05 ต.ค. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานมาตรฐานอาคารและภาพแวดล้อม ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 13 พ.ค. 2563


มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (FLOWCHART)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


ดูทั้งหมด

กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 03 ก.พ. 2564


สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 15 ม.ค. 2564


ผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. 2563


Link ในการให้บริการ e-Services งานบริการของรัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. 2563


ดูทั้งหมด


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 25 พ.ย. 2563ดูทั้งหมด

รายงานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 05 ก.พ. 2564


สรุปผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2564


รายงานประจำเดือน [การเงิน] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 16 ก.พ. 2564


รายงานงบทดลองรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 14 ม.ค. 2564


ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


แนวทางการพัฒนา "ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข"

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 23 ก.ย. 2563


PPE และ N95 สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 24 เม.ย. 2563


แนวทางการปรับปรุงพื้นที่รักษาผู้ป่วยที่มีอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 03 เม.ย. 2563ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 017318 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560