ขนาดอักษร
" ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 : “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง”"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย


ดูทั้งหมด

(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 02 ธ.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 23 มี.ค. 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 09 ต.ค. 2561

(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 08 ต.ค. 2561

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 04 มิ.ย. 2561

ดูทั้งหมด

การรับสมัครงาน ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

View RSS feed

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ
กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน

แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 12 พ.ค. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (Flowchart)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


ผลการดำเนินงานสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 26 มี.ค. 2563


ดูทั้งหมด

รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 22 ก.ย. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (FLOWCHART)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 21 ก.ย. 2563


ดูทั้งหมด

ข้อมูลสถิติการให้บริการงานมาตรฐานอาคารและภาพแวดล้อม ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 13 พ.ค. 2563


มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (FLOWCHART)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


แผนผังบริเวณรวมโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 1 MasterPlan ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 20 ก.ค. 2563


รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 29 พ.ย. 2562


ดูทั้งหมด

Link ในการให้บริการ e-Services งานบริการของรัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (FLOWCHART)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2563


การเปิดรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 01 เม.ย. 2563


ดูทั้งหมด

คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2563

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 20 ธ.ค. 2562
ดูทั้งหมด

ITA การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับหน่วยงาน ปี 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. 2563


รายงานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 09 ก.ค. 2563


หนังสือเวียนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 10 เม.ย. 2563


คำสั่งหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 10 เม.ย. 2563


ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


แนวทางการพัฒนา "ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข"

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 23 ก.ย. 2563


PPE และ N95 สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 24 เม.ย. 2563


แนวทางการปรับปรุงพื้นที่รักษาผู้ป่วยที่มีอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 วันที่ 03 เม.ย. 2563ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 007865 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560