ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        

   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1580/2556 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน และควบคุม กำกับ ติดตามระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีคำสั่งเพื่อเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จัดโครงสร้างแบ่งงานภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1280/2562 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงเห็นชอบให้ออกคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน “ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1–12 (ระบุจังหวัด) ” เป็น “ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 –12 ”

มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ปัจจุบันใช้ชื่อหน่วยงานเมื่อปี พ.ศ. 2562 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (Regional Health Service Support Center 1)

    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 009644 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560