ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        ูศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 191/1 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันใช้ชื่อ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 1280/2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงใหม่ 2 . จังหวัดเชียงราย 3. จังหวัดลำปาง 4. จังหวัดลำพูน 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดน่าน 7. จังหวัดพะเยา และ 8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรทั้งสิ้น 5,706,440 คน โรงพยาบาลในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 จำนวน 1,413 แห่ง

    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 009887 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560