ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 191/1 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เดิมชื่อศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากรรวมทั้งหมด 5,709,443 คน มีจำนวนโรงพยาบาลในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 แยกตามประเภทของโรงพยาบาล ดังนี้ รพศ.จำนวน 3 แห่ง รพท. จำนวน 6 แห่ง

    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005185 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560