ขนาดอักษร

 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ประวัติ :

ภารกิจ

1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน
2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
3. งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข
4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
7. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์
8. งานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
11. งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
12. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 012532 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560