ขนาดอักษร

 

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
ประวัติ :

ภารกิจ

  1. งานส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา บริการวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับวิศวกรรมในระบบบริการสุขภาพ
  2. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน
  3. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
  4. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
  5. งานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  6. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
  7. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
  8. งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
  9. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002401 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560