ขนาดอักษร

 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ประวัติ :

ภารกิจ

1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2. งานติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ
3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
6. งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
7. งานการให้คำปรึกษางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริการสุขภาพ
8. งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
9. งานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


รายชื่อบุคลากร : กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 012530 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560