ขนาดอักษร

 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ประวัติ :

ภารกิจ

 1. งานดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
 2. งานจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 3. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพอื่นๆ
 4. งานเฝ้าระวังการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
 5. งานอนุญาต ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการในภารกิจของกรม
 6. งานกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
 7. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
 8. งานให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
 9. พัฒนาวิชาการระดับเขต
 10. พัฒนาภาคีเครือข่ายระดับเขต
 11. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003113 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560