ขนาดอักษร

 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ประวัติ :

ภารกิจ

  1. งานดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
  2. งานจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  3. งานส่งเสริม เสนับสนุน พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพอื่นๆ
  4. งานเฝ้าระวังการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
  5. งานอนุญาต ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการในภารกิจของกรม
  6. งานกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
  7. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
  8. งานให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
  9. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 014812 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560