ขนาดอักษร

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประวัติ :

ระบบงานที่ให้บริการ คลิกที่นี่

https://shorturl.asia/cQqdw


ภารกิจ

 1. งานบริหารธุรการและสารบรรณ
 2. งานบริหารงานบุคคล
 3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ
 4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 6. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 7. งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี
 8. งานติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ
 9. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 10. งานกิจกรรม/โครงการพระราชดำริ
 11. งานตรวจราชการและนิเทศงาน
 12. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ
 13. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004275 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560