ขนาดอักษร

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประวัติ :

ระบบงานที่ให้บริการ คลิกที่นี่

https://shorturl.asia/cQqdw


ภารกิจ

 1. งานบริหารธุรการและสารบรรณ
 2. งานบริหารงานบุคคล
 3. งานบริหารการใช้งบประมาณ
 4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 6. งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี
 7. งานติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ
 8. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 9. งานตรวจราชการและนิเทศงาน
 10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย/โครงการพระราชดำริ
 11. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
รายชื่อบุคลากร : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 014816 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560