ขนาดอักษร

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
ประวัติ :

ภารกิจ

1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ
2. งานบริหารงานบุคคล
3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสด
4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
6. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
7. งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและและคำของบประมาณประจำปี
8. งานติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี
9. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


รายชื่อบุคลากร : กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 012532 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560