ขนาดอักษร

 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
ประวัติ :

ภารกิจ

1. งานสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำผังแม่บท
2. งานอำนวยการก่อสร้าง
3. งานให้ความรู้และคำแนะนำด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
7. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 012532 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560