ขนาดอักษร

 

กลุ่มวิชาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประวัติ :

ภารกิจ

 1. งานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 3. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์
 4. งานพัฒนาวิชาการด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 5. งานประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานอนุญาตตามภารกิจกรม
 6. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานรับรองตามภารกิจของกรม
 7. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการ ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่
 8. งานให้คำปรึกษา ให้บริการ การแก้ไขปัญหาการใช้งานอาคารและระบบสนับสนุนบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต แก่สถานพยาบาลและสถานบริการสุขภาพอื่นๆ ในระดับพื้นที่
 9. งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
 10. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 11. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มวิชาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 014815 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560