ขนาดอักษร

 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ประวัติ :

ภารกิจ

1. ดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ
3. กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
4. แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
5. งานตรวจราชการและนิเทศงาน
6. พัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่
8. งานอื่นตามที่ได้มอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 012532 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560