ขนาดอักษร

 

กลุ่มสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ประวัติ :

ภารกิจ

  1. งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
  2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  3. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานสุขศึกษา
  4. งานส่งเสริม สนับสนุน กลไก รูปแบบ การดำเนินงานด้านการสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
  5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขมูลฐานและพฤติกรรมสุขภาพ
  7. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 014816 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560