ขนาดอักษร

 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ประวัติ :

ภารกิจ

1. งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน
7. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 012530 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560