ขนาดอักษร

 

กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
ประวัติ :

ภารกิจ

 1. งานส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา บริการวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวกับการออกแบบ การอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง การบำรุงรักษา ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
 2. งานสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำผังแม่บท
 3. งานอำนวยการก่อสร้าง
 4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
 5. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
 6. งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข
 7. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 8. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 9. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
 10. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
 11. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 014815 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560