ขนาดอักษร

 

กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
ประวัติ :

ภารกิจ

 1. งานอำนวยการก่อสร้างระดับเขต
 2. งานควบคุมการก่อสร้าง
 3. งานออกแบบและแก้ไขแบบแปลนระดับเขต
 4. งานประมาณราคา และปรับรายการเพิ่ม ลด ราคาค่าก่อสร้าง
 5. งานสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำผังหลัก
 6. งานตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
 7. งานให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
 8. งานประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านอาคาร
 9. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
 10. งานตรวจสอบวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
 11. พัฒนาวิชาการระดับเขต
 12. พัฒนาภาคีเครือข่ายระดับเขต
 13. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร : กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003113 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560