ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง”พันธกิจ

1. ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่
2. บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และตามที่กฎหมายกำหนด
4. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านระบบบริการสุขภาพให้แก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
5. ศูนย์บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบริการสุขภาพ
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่
8. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เป้าหมาย

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. สถานพยาบาลภาครัฐ-เอกชน และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด และ ให้บริการด้วยความปลอดภัย
2. ประชาชนดูแลสุขภาพ และ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน


ค่านิยม

ส. สมรรถนะเป็นฐาน
บ. บริการด้วยใจ
ส. ใฝ่สามัคคี


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004275 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560