ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์การหลักในการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ และ พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสู่การจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน”พันธกิจ

(1) กลุ่มพันธกิจหลักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา กำกับ ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ-เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.2 ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งที่ได้รับอนุญาต และ ไม่ได้รับอนุญาต
1.3 ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และ รับรองมาตรฐาน ให้ดำเนินการสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.4 กำหนดมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ-เอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในประเด็นเรื่องอาคาร สภาพแวดล้อม และ วิศวกรรมการแพทย์
1.5 พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวขัองกับการกำกับ ติดตาม และ เฝ้าระวัง สถานพยาบาล และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(2) กลุ่มพันธหลักกิจสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนสู่การจัดการสุขภาพ
2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการสื่อสารสุขภาพ ตามกลุ่มเป้าหมาย
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการสุขภาพ
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ ผู้ใกล้ชิด
2.4 พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ
2.5 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสุขภาพ
2.6 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
2.7 ส่งเสริมความเข้มแข็งสาธารณสุขปฐมภูมิ
2.8 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ
(3) กลุ่มพันธกิจสนับสนุนพันธกิจหลัก
3.1 สร้างนวัตกรรม และ การบริหารจัดการความรู้ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแล และ จัดการสุขภาพ และ การบริหารองค์กร
3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในระบบบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลและ จัดการสุขภาพ และ การบริหารองค์กร
3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนพันธกิจ
3.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสนับสนุนพันธกิจ และ สอดคล้องกับกรอบดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี


เป้าหมาย

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. สถานพยาบาลภาครัฐ-เอกชน และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด และ ให้บริการด้วยความปลอดภัย
2. ประชาชนดูแลสุขภาพ และ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน


ค่านิยม

อัตลักษณ์กรม
เพื่อสร้างการจดจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้มีต่อสายตาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงบวก มีคุณค่า
และ ง่ายต่อการจดจำ จึงกำหนดอัตลักษณ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน 2 ภาพ ดังนี้
(1) ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนให้เข้าถึงสถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
(2) ผู้จัดการสุขภาพของประชาชน


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005185 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560