ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง”


พันธกิจ

มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง


เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


ค่านิยม

ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี ส.สร้างสรรค์


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002243 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560