ขนาดอักษร

 

ภารกิจ

1. ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่

2. บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

3. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และตามที่กฎหมายกำหนด

4. ให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบบริการสุขภาพให้แก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

5. ให้บริการวิชาชีพเฉพาะทางและสนับสนุนด้านระบบบริการสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ

7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่

8. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005185 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560