ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ปี 2565

ผลตัวชี้วัด 65 รอบ 5 เดือนผลตัวชี้วัด 65 รอบ 11 เดือน