หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกบัญชีจากผู้สอบแข่งขันได้ [08.06.64]
 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการ [08.06.64]
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน [08.06.64]
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ [08.06.64]
 การอนุมัติคัดเลือกจากผุ้สอบได้ [08.06.64]
 คัดเลือกเพื่อบรรจุ [08.06.64]
 คู่มือกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมฯ [08.06.64]
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [08.06.64]
 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [08.06.64]
 หลักเกณฑ์การสรรหา [08.06.64]
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงาน [08.06.64]
 แผนการดำเนินงานตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 2564 [19.07.64]
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [26.08.64]
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [26.08.64]