สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผล รอบ 6 เดือน [09.06.64]