สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ปี 2563
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มคุ้มครองฯ ปี 2564