สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ปี 2563