แผนผังบริเวณรวมโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 1 MasterPlan ปี 2564 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง