คำสั่งหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำสั่งที่ 341/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ [30.09.64]
 คำสั่งที่ 342/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศฯ [30.
 คำสั่งที่ 343/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลประชาสัมพันธ์
 คำสั่งที่ 344/2564 มอบหมายผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลประชาสัมพันธ์