สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์