รายงานผลการวิจัย การประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 1