รายงานผลการควบคุมภายใน ปี 2564 รอบ 12 เดือน 0 หนังสือส่งรายงานผลควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและคณะติดตามควบคุมภายใน
 2.1 กระบวนงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
 2.2 กระบวนงานกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
 2.3 กระบวนงานกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
 2.4 กระบวนงานกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 2.5 กระบวนงานกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 2.6 กระบวนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
 3.1 แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
 4 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
 5 แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย แผน 2565
 6.6 แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน
 6.6 หนังสือส่งแบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน
 6.12 แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน
 7 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 8.1 แบบสอบถาม กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
 8.2 แบบสอบถาม กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
 8.3 แบบสอบถาม กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
 8.4 แบบสอบถาม กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 8.5 แบบสอบถาม กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 8.6 แบบสอบถาม กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน