รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ [18.01.65]
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย [27.01.65]
 โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน [10.02.65]
 โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ [18.02.65]
 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [25.02.65]
 โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ [01.03.65]
 โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย [01.03.65]
 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ [08.03.65]
 โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ [09.03.65]
 โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ [21.03.65]
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [12.04.65]
 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง [12.04.65]
 โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง [12.04.65]
 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน [12.04.65]
 โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง [18.04.65]
 โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ [21.04.65]
 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [07.05.65]
 โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน [19.05.65]