รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  คลิ๊กลิ้ง

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ [18.01.65]
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย [27.01.65]
 โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน [10.02.65]
 โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ [18.02.65]
 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [25.02.65]
 โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ [01.03.65]
 โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย [01.03.65]
 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ [08.03.65]
 โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ [09.03.65]
 โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ [21.03.65]
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [12.04.65]
 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง [12.04.65]
 โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง [12.04.65]
 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน [12.04.65]
 โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง [18.04.65]
 โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ [21.04.65]
 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [07.05.65]
 โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน [19.05.65]
 โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [02.06.65]
 โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน [15.06.65]
 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ จังหวัดลำปาง [04.07.65]
 โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง [08.07.65]
 โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ [09.08.65]
 โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย [16.08.65]
 โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ [24.08.65]
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [07.09.65]
 โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน [14.09.65]
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน [19.09.65]
 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง [26.09.65]
 โรงพยาบาลภูกามยาว จังหวัดพะเยา [03.10.65]
 โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย [11.10.65]
 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย [20.10.65]