ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลเมืองปาน จัหงวัดลำปาง
 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย
 โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา
 โรงพยาบาลภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 โรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่
 โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่
 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน