ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  คลิ๊กลิ้ง

 โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลเมืองปาน จัหงวัดลำปาง
 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย
 โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา
 โรงพยาบาลภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 โรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่
 โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่
 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ [เพิ่มเติม 15.06.65]
 โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย
 โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง
 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา