กำหนดการตรวจประเมินมาตรฐานบริการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และส่งเสริมและตรวจประเมินมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2 ปี 2565 ตารางตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน ข้อมูล ณ [11.03.65]
 ตารางตรวจมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุ ข้อมูล ณ [11.03.65]
 ตารางตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน ข้อมูล ณ [04.04.65]