คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ งานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2565 O14 คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนยุว อสม.
 O14 คู่มือการบันทึกข้อมูล (วัยเรียน 2565)
 O14 คู่มือแนะนำการใช้ระบบ Health Gate
 O14 แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
 O14 แอป สมาร์ท อสม. 16 jan 2022