การประชุมหารือแนวทางบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในภาคเหนือ (เขตสุขภาพที่ 1–3,พนส.) ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562