สรุปผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 รายงานผล รอบ 6 เดือน [25.04.65]