ไฟล์การบรรยาย หลักสูตร Application ทางเลือกการประชุมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์
 โปรแกรมประชุมออนไลน์ Cisco Webex (Host)
 โปรแกรมประชุมออนไลน์ Cisco Webex (Join)
 โปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom (Host)
 โปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom (Join)
 โปรแกรมประชุมออนไลน์ Microsoft teams
 โปรแกรมประชุมออนไลน์ Meet