สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562