การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี 2565 O36-O37 ประเมินความเสี่ยง65 งานคุ้มครองฯ
 O36-O37 ประเมินความเสี่ยง65 งานส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน