รายงานผลการดำเนินงานตามนโนบายด้านทรัพยากรบุคคล ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปี 2565 O26 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (6 เดือน)