คำสั่งหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 324/2565 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 367/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ศูนย์ฯ
 368/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ฯ
 406/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภา