ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [10.11.65]
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [10.11.65]
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [22.11.65]
 โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน [22.11.65]
 โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ [08.12.65]
 โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย [20.12.65]
 โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ [20.12.65]
 โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน [10.01.66]
 โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [24.01.66]
 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [30.01.66]
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [06.02.66]
 โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ [07.02.66]
 โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง [24.02.66]
 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [02.03.66]
 โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา [03.03.66]
 โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน [03.03.66]
 โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย [10.03.66]
 โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย [23.03.66]
 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน [23.03.66]
 โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา [06.04.66]
 โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ [11.04.66]
 โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ [11.04.66]
 โรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง [11.04.66]
 โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง [11.04.66]
 โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา [18.05.66]
 โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย [18.05.66]
 โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ [19.05.66]
 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ [07.06.66]
 โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ [07.06.66]
 โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [16.06.66]
 โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ [26.06.66]
 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา [03.07.66]
 โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ [25.07.66]
 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน [25.07.66]
 โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ [03.08.66]
 โรงพยาบาลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน [03.08.66]
 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน [03.08.66]
 โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [18.08.66]
 โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ [18.08.66]
 โรงพยาบาลห้งฉัตร จังหวัดลำปาง [30.08.66]
 โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน [30.08.66]
 โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย [30.08.66]
 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ [30.08.66]
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน [06.09.66]
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย [19.10.66]
 โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [19.10.66]
 โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง [19.10.66]
 โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา [19.10.66]