การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


  คลิ๊กลิ้ง

 ขั้นตอนที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
 ขั้นตอนที่ 1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ขั้นตอนที่ 2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม
 ขั้นตอนที่ 2.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญฯ
 ขั้นตอนที่ 2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามฯ
 ขั้นตอนที่ 3.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ