การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


  คลิ๊กลิ้ง

 ขั้นตอนที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธ
 ขั้นตอนที่ 1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์สนับสนุนบรืการสุขภาพที่ 1
 ขั้นตอนที่ 2.1 ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนร่วมกันในการขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรมต้น
 ขั้นตอนที่ 2.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญ
 ขั้นตอนที่ 2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเ
 ขั้นตอนที่ 3.1 กำหนด ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
 ขั้นตอนที่ 3.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อย
 ขั้นตอนที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์สนับสน
 ขั้นตอนที่ 3.4 การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้า
 ขั้นตอนที่ 4.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ
 ขั้นตอนที่ 4.2 กิจกรรมถอดบทเรียน
 ขั้นตอนที่ 5.1 องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ฯ
 ขั้นตอนที่ 5.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม
 ขั้นตอนที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน