การขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  คลิ๊กลิ้ง

 รายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 5 เดือน ปี 2566
 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ 32/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานฯ (Biz Portal)