สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1