ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 122 สาร ในผักและผลไม้สด โดยเครื่อง GC-MS/MS


  คลิ๊กลิ้ง

 Poster [23 พ.ค. 2566]