รายงานผลการดำเนินงานตามนโนบายด้านทรัพยากรบุคคล ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปี 2566 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (6 เดือน)