คำสั่งหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  คลิ๊กลิ้ง

 255/2566 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 273/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ยกเลิก)
 287/2566 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์
 288/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลประชาสัมพันธ์
 283/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนฯ สุขศาลาฯ
 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 037/2567 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้บริการสถานพยาบาลฯ (ฺBiz Portal)
 065/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ
 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนไปร่วมงานพระราชพิธีและรัฐพิ
 076/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเยี่ยมประเมินฯ
 017/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ