ผลทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  คลิ๊กลิ้ง

 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [28.11.66]
 โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน [28.11.66]
 โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ [19.12.66]
 โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ [19.12.66]
 โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย [19.12.66]
 โรงพยาบาลภูกามยาว จังหวัดพะเยา [19.12.66]
 โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน [26.12.66]
 โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ [26.12.66]
 โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน [04.01.67]
 โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน [18.01.67]
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [01.02.67]
 โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [01.02.67]
 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [08.02.67]
 โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน [20.02.67]
 โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง [04.03.67]
 โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง [04.03.67]
 โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย [04.03.67]
 โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา [04.03.67]
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ [12.03.67]
 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [12.03.67]
 โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง [12.03.67]
 โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน [25.03.67]
 โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ [25.03.67]
 โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน [25.03.67]
 โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา [09.04.67]
 โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง [09.04.67]
 โรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง [09.04.67]
 โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ [09.04.67]
 โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา [15.05.67]
 โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน [15.05.67]
 โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน [24.05.67]
 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [10.06.67]
 โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ [10.06.67]
 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ [10.06.67]
 โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง [13.06.67]
 โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง [13.06.67]
 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เชียงใหม่ [02.07.67]
 โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ [03.07.67]
 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน [03.07.67]
 โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย [16.07.67]
 โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน [16.07.67]