การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


  คลิ๊กลิ้ง

 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนฯ [14.01.67]
 1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ [14.01.67]
 2.1 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบฯ ปี 2567 [14.01.67]
 2.2 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลฯ (No Gift Policy) [14.01.67]
 2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ [14.01.67]
 3.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายฯ [25.03.67]
 3.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ รอบ 6 เดือน [25.03.67]
 3.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน [25.03.67]
 3.4 การทำแบบทดสอบแนวทางการประมินพฤติกรรมฯ ตามคุณธรมเป้าหมายฯ [25.03.67]
 4.1 จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร [19.07.67]
 4.2 จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงาน [19.07.67]
 5.1 เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ เพื่อถ่ายทอด [19.07.67]
 5.2 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม [19.07.67]
 5.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ [19.07.67]