คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์ งานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจ Biz Portal


  คลิ๊กลิ้ง

 การยื่นขออนุญาตงานบริการสถานพยาบาลผ่านระบบ Biz Portal จ.เชียงใหม่ PDF
 247 นโยบาย Biz Portal ปี 2567