ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ รายการยี่ห้อและรุ่นสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (Mode ทดสอบได้)
 ขั้นตอนการให้บริการ Service steps [19.11.62]
 FM-402-01_02 ใบคำร้องการขอใช้สิทธิของผู้รับบริการ [13.01.64]
 FM-701-01_01 ขอรับบริการทดสอบและทบทวนความสามารถห้องปฏิบัติการ [13.01.64]
 FM-803-01_06 ใบร้องขอสำเนาเอกสารฉบับไม่ควบคุม [13.01.64]