การป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ในภาวะวิกฤตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เอกสารสรุป