แบบก่อสร้างและประมาณราคา ของศูนย์สนับสนุนริการสุขภาพที่ 1 แบบเลขที่ สบส.1-02-2558 อาคาร รพ.สต.ขนาดเล็ก
 แบบเลขที่ ศบส. 1-AR 009/64 อาคารพักขยะ (สำหรับเขตบริการสุขภาพที่ 1) [22.04.64]