รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลทุ่งช้าง น่าน
 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
 โรงพยาบาลเมืองปาน ลำปาง
 โรงพยาบาลป่าแดด เชียงราย
 โรงพยาบาลแม่วาง เชียงใหม่
 โรงพยาบาลปาย แม่ฮ่องสอน
 โรงพยาบาลแม่ออน เชียงใหม่
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน
 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ แพร่
 โรงพยาบาลสอง แพร่
 โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่
 โรงพยาบาลแจ้ห่ม ลำปาง
 โรงพยาบาลสะเมิง เชียงใหม่
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย
 โรงพยาบาลวังชิ้น แพร่
 โรงพยาบาลลอง แพร่
 โรงพยาบาลแม่อาย เชียงใหม่
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย แพร่
 โรงพยาบาลสูงเม่น แพร่
 โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย
 โรงพยาบาลดอยหลวง เชียงราย
 โรงพยาบาลไชยปราการ เชียงใหม่
 โรงพยาบาลฝาง เชียงใหม่
 โรงพยาบาลแม่ทะ ลำปาง
 โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ น่าน
 โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่
 โรงพยาบาลเชียงกลาง น่าน
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 โรงพยาบาลนาน้อย น่าน
 โรงพยาบาลพร้าว เชียงใหม่
 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง
 โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย
 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน